ការចុះឈ្មោះសមាជិកក្លឹប

បំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាចូលជាសមាជិករបស់យើង

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
ឈ្មោះ
ភេទ
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត
អាយុ
អាសយដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ
អ៊ីមែល
មុខរបរ
ក្រុមហ៊ុន
លេខ​ទំនាក់ទំនង​បន្ទាន់
ឈ្មោះ
ប្រភេទសមាជិក
កាលបរិច្ឆេទបង់ប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមសមាជិកភាព
ចំណាំ
  • ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាព សូមពិគ្រោះជាមួយនិងគ្រូពេទ្យ មុននិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ។
  • ក្នុងករណីដែលអ្នកបង្ករអោយមានបញ្ហារំខាន រឺរបួសស្នាមដល់អ្នកដ៏ទៃ ក្លឹបហ្កាន់ហ្សេ មានសិទ្ធបញ្ឈប់អ្នកពីសមាជិក ក្លឹបបានគ្រប់ពេល។
  • អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវតែគោរពវិន័យ របស់ក្លឹប។
  • ប្រាក់ដែលបានបង់រួចរាល់មិនអាចដកវិញបានទេ។