ក្លឹប ហ្គាន់ហ្សេ ស្ព័ត ជប៉ុន នឹងប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួបជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេស!

ក្លឹបហាត់ប្រាណ ហ្គាន់ហ្សេ ស្ព័ត ជប៉ុន នឹងប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប 2ឆ្នាំ សម្រាប់សាខាអាធីណា និងពិធីគម្រប់ខួប1ឆ្នាំ សម្រាប់សាខាអ៊ីអន ម៉ល សែនសុខ ដោយផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងឳកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ!

ចំពោះសមាជិករបស់ក្លឹបហាត់ប្រាណ ហ្គាន់ហ្សេ ស្ព័ត ជប៉ុន លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20%សម្រាប់ការបន្តសុពលភាពសមាជិកចាប់ពី 1ខែ ដល់ 2ឆ្នាំ។ ចំពោះសមាជិកថ្មី លោកអ្នកនឹងទទូលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកចាប់ពី ឆ្នាំ1 ឡើងទៅ ហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកចាប់ពី 1ខែ ទៅ 6ខែ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ផងដែរ។

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់គម្រប់ខួបរបស់យើងនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019។ សូមរួសរាន់ឡើងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ព្រមទាំងរាងកាយមាំមួន និងសុខភាពល្អ។

សូមទាក់ទងមកលេខ  023 900 521 (សាខាអ៊ីអនម៉លសែនសុខស៊ីធី) ឬ 023 900 392 (សាខាអាធីណា)។ លោកអ្នកក៏អាចអ៊ីមែលមកកាន់ info@gunzesportskh.com ឬចូលទៅកាន់ Facebook & Instagram របស់ពួកយើង។

សូមចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួន និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស!

As a GUNZE SPORTS JAPAN member, you enjoy a 20% discount simply by renewing your membership, whether it’s for 1 month or 2 years. New members can grab a 20% discount if they sign up for 1 year or more, and a 10% discount for memberships between 1 to 6 months.   

The anniversary promotions run from June 1-30, 2019, so hurry and take advantage of them to ensure you’re healthier and fitter than ever.   

Contact us today at +855 (0) 23 900 521 (AEON Mall) or +855 (0) 23 900 392 (Athina). You can also email info@gunzesportskh.com or check us out on Facebook and Instagram.   

Sign up today for a fitter, healthier you, and great discounts!