ការផ្អាកដំណើរការក្លឹបហ្គាន់ហ្សេ

ដោយសារតែមានការរីករាយដាលនៃវីរុសកូវីដ ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ ពួកយើងសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា ពួកយើងបានផ្អាកដំណើរការក្លឹបហ្គាន់ហ្សេទាំងពីរសារខា គឺសាខា អាទីណា និង សាខាអ៊ីអនម៉ល រយៈពេល១៥ថ្ងៃ តាមគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ពួកយើងនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅពេលដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួង។

សូមអនុវត្តតាមវិធានការផ្សេងៗដែលណែនាំដោយក្រសួងដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក។   ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ឬចង់ទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 900 392 (សាខាអាទីណា) / 023 900 521 (សាខាអ៊ីអន)។ សូមអធ្យាស្រ័យនូវរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយដែលកើតមានឡើង។