កម្មវិធីហាត់ប្រាណរបស់ ហា្គន់ហ្សេ ស្ព័ត ជប៉ុន ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយតម្រូវតាមកម្រិតសុខភាពនិងភាពមាំមួនរបស់អ្នកហាត់។ មិនថាលោកអ្នកមានបំណងចង់បានរាងកាយមាំមួន បង្កើនសុខភាព ឬគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញញើសនោះ លោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការទាំងអស់នៅទីនេះ។